bhp od podszewki.pl/baza-aktow-prawnych

Strona z testami bhp-online

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy

W upalne pracownik może odmówić wykonywania pracy

Newseria.pl

Pracownik może przerwać pracę, jeśli zbyt wysoka temperatura powoduje jego złe samopoczucie. Nie może też być za to ukarany obniżeniem wynagrodzenia. Polskie prawo nakłada też na pracodawcę obowiązek dostarczania podwładnym wody do picia w upalne dni. W odpowiednich warunkach powinni pracować zarówno pracownicy etatowi, jak i zatrudnieni na umowę zlecenie i dzieło.

Więcej:  http://www.wprost.pl

Nowy wykaz chorób zawodowych

Od dnia 3 lipca obowiązuje nowy wykaz chorób zawodowych. Warto zapoznać się z wprowadzonymi zmianami do wykazu.

Choroba zawodowa jest chorobą spowodowaną działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy lub sposobem wykonywania pracy, określona w wykazie chorób zawodowych.

Więcej:  http://kadry.infor.pl/bhp

Obowiązki i uprawnienia pracodawcy w zakresie bhp

Proces pracy może wiązać się z zagrożeniem dla stanu psychofizycznego pracowników, ich zdrowia. a czasami nawet dla ich życia. Stąd nowoczesne ustawodawstwo prawa pracy istotną rolę przypisuje zasadom bezpieczeństwa i higieny pracy. Oprócz państwa tworzącego przepisy prawne i jego służb nadzorujących oraz kontrolujących zakłady pracy, kluczową rolę pełnią pracodawcy. To do pracodawców, należy faktyczne stworzenie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w podległych im zakładach pracy.

Więcej:  http://www.bhp.abc.com.pl

Jakim pracownikom trzeba zapewnić od 1 listopada napoje i posiłki profilaktyczne


Ewa Łukasik, specjalista z zakresu prawa pracy, autorka wielu publikacji o tej tematyce

Stan prawny: 2013-10-31 11:47

Zgodnie z przepisami bhp pracodawca ma obowiązek w okresie zimowym (od 1 listopada do 31 marca) zapewnić określonym pracownikom posiłki profilaktyczne. Jakim pracownikom trzeba zapewnić od 1 listopada napoje i posiłki profilaktyczne?

Więcej:    http://kadry.infor.pl

Okres zimowy rozpoczyna się w listopadzie i trwa do końca marca

W rozporządzeniu w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów zapisano, że za okres zimowy uważa się okres od dnia 1 listopada do dnia 31 marca. Wiele zakładów w swoich regulaminach operuje tą właśnie definicją.

Więcej:  http://kadry.infor.pl

Profilaktyczne posiłki i napoje

Katarzyna Tomaszewska   Stan prawny: 2009-09-01 13:22

Konieczność zapewnienia pracownikom profilaktycznych posiłków i napojów istnieje nie tylko w okresie letnim. Przy niektórych pracach obowiązek taki istnieje przez cały rok.

Więcej:   http://kadry.infor.pl

 

Obowiązki pracodawcy w razie wypadku przy pracy

Emilia Łukomska   Stan prawny: 2011-01-27 14:12

Jednym z obowiązków pracodawcy w związku z wypadkiem pracownika przy pracy jest powołanie zespołu powypadkowego. Ustala on okoliczności i przyczyny wypadku. Pracodawca nie może zostać zwolniony z tego obowiązku nawet wtedy, gdy pracownik przyczyni się do wypadku.

Więcej: http://kadry.infor.pl

Kontrola pracowników. Co mogą pracodawcy?  

Pracodawcy w każdej branży mają prawo kontrolować, w jaki sposób ich pracownicy wywiązują się ze swoich obowiązków. W zależności od specyfiki zakładu pracy różnić się będą formy kontroli stosowane przez pracodawców.

Więcej:  http://prawo.money.pl

Czy okresy pobierania świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego trzeba zamieścić w świadectwie pracy

Anna Łukaszewska, specjalista ds. wynagrodzeń i prawa pracy

Zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego, a następnie świadczenie rehabilitacyjne są pobierane przez pracownika poszkodowanego w wyniku wypadku przy pracy. Czy w takim przypadku świadectwo pracy powinno zawierać okresy pobierania wskazanych świadczeń?

Więcej:  http://kadry.infor.pl/kadry/bhp

Zadania inspektora bhp podczas odbioru nowowybudowanego obiektu

 

Inspektor bhp podczas odbioru nowobudowanego obiektu, w związku z zamiarem przystąpienia do jego użytkowania, powinien przede wszystkim zwrócić uwagę na zgodność wykonania obiektu z projektem w zakresie bhp.

Zgodnie z art. 213 § 1 Kodeksu pracy, pracodawca jest obowiązany zapewniać, aby budowa lub przebudowa obiektu budowlanego, w którym przewiduje się pomieszczenia pracy, była wykonywana na podstawie projektów uwzględniających wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy. Obiekt budowlany, w którym znajdują się pomieszczenia pracy, powinien spełniać wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, a przebudowa obiektu budowlanego, w którym znajdują się pomieszczenia pracy, powinna uwzględniać poprawę warunków bezpieczeństwa i higieny pracy.

Natomiast w myśl art. 214 § 1 Kodeksu pracy, pracodawca jest obowiązany zapewniać pomieszczenia pracy odpowiednie do rodzaju wykonywanych prac i liczby zatrudnionych pracowników oraz jest obowiązany utrzymywać obiekty budowlane i znajdujące się w nich pomieszczenia pracy, a także tereny i urządzenia z nimi związane w stanie zapewniającym bezpieczne i higieniczne warunki pracy.

Inspektor bhp podczas odbioru nowobudowanego obiektu, w związku z zamiarem przystąpienia do jego użytkowania, powinien przede wszystkim zwrócić uwagę na zgodność wykonania obiektu zgodnie z projektem w zakresie bhp.Inspektor bhp powinien w szczególności zwrócić uwagę m. in. na następujące zagadnienia:

 1. Sprawdzić podstawowe parametry techniczne obiektu, określające jego przeznaczenie i sposób użytkowania (m. in. powierzchnia i wysokość pomieszczeń, zwłaszcza pomieszczeń pracy, usytuowanie pomieszczeń pracy, kubatura pomieszczeń pracy).
 2. Sprawdzić prawidłowość oświetlenia stanowisk pracy i pomieszczeń światłem dziennym i elektrycznym (pomiary oświetlenia), awaryjnym itp.
 3. Sprawdzić rozwiązania techniczno-budowlane istotne ze względów bezpieczeństwa pracy (np. oznakowanie miejsc niebezpiecznych lub ich wygrodzenie, oznakowanie i zabezpieczenia dróg transportowych, zamknięcie pokrywami lub wygrodzenie i oznakowanie otworów i zagłębień, zabezpieczenie biegów, galerii, otworów w ścianach zewnętrznych, wewnętrznych przed możliwością upadku osób z wysokości, stan nawierzchni dróg i ciągów komunikacyjnych, dostęp do stanowisk pracy, itp.).
 4. Ocenić wykonanie instalacji i urządzeń energetycznych (np. usytuowanie i stan instalacji i urządzeń elektrycznych, gazowych, cieplnych, oznakowanie, badania i pomiary zapewniające wymagany poziom ochrony, itp.).
 5. Sprawdzić wyposażenie obiektu w urządzenia zapobiegające zanieczyszczeniu lub skażeniu czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, jeżeli takie w obiekcie występują (np. substancji chemicznych, pyłów, środków promieniotwórczych, czynników biologicznych, itp.).
 6. Sprawdzić stan ogrzewania obiektu (w tym: zapewnienie temperatury odpowiedniej do rodzaju wykonywanej pracy, zabezpieczenie pomieszczeń pracy przed emisją ciepła lub napływem chłodu, itp.).
 7. Sprawdzić stan wentylacji (w tym: zapewnienie w pomieszczeniach pracy wymaganej wymiany powietrza (wentylacji miejscowej -nawiewnej lub wyciągowej, wentylacji grawitacyjnej, mechanicznej, pomiary wentylacji itp.).
 8. Sprawdzić stan zaplecza higieniczno-sanitarnego (np. usytuowanie i wyposażenia szatni, umywalni, ustępów, pomieszczeń do wypoczynku itp.).
 9. Sprawdzić, o ile występują, stan magazynów i składów (w tym: informacja o dopuszczalnym obciążeniu stropów, usytuowanie składowisk, stan urządzeń do składowania itp.).

Źródło:  http://www.portalbhp.pl

Dopuszczalne temperatury w pomieszczeniach pracy

Autor : God

Czy pracownicy są chronieni przepisami ze względu na bardzo wysokie temperatury panujące w lecie w pomieszczeniach biurowych? Czy możemy domagać się polepszenia warunków pracy, jeśli temperatura w pokojach sięga 34oC? Proszę o podanie podstawy prawnej, gdyż zamierzam złożyć pismo do przełożonego o zakup klimatyzatora i chciałabym wiedzieć, czy mam prawo domagać się tego. – pyta Czytelnik z Gdańska.

Tak. Zgodnie z § 15 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (DzU z 2003 r. nr 169, poz. 1650) pomieszczenia pracy i ich wyposażenie powinny zapewniać pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy. Jednym z elementów zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy jest obowiązek utrzymywania w pomieszczeniach pracy odpowiedniej temperatury.

Regulujący kwestię temperatury w pomieszczeniach pracy § 30 wymienionego rozporządzenia stanowi, że w pomieszczeniach pracy należy zapewnić temperaturę odpowiednią do rodzaju wykonywanej pracy nie niższą niż 14°C (287 K), chyba że względy technologiczne na to nie pozwalają. W pomieszczeniach biurowych temperatura nie może być niższa niż 18°C (291 K).

Wobec braku określenia w wymienionym rozporządzeniu optymalnej temperatury w pomieszczeniach pracy, zachodzi możliwość posiłkowania się w zakresie utrzymania pomieszczeń pracy – stosownie do § 3 rozporządzenia – wymaganiami określonymi w przepisach rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU nr 75, poz. 690 ze zm.).

W świetle § 134 powołanego rozporządzenia można uznać, że ustalone temperatury obliczeniowe ogrzewanych pomieszczeń – dla pomieszczeń pracy biurowej 20oC – odpowiadają w przybliżeniu optymalnym temperaturom w pomieszczeniach, w tym pomieszczeniach pracy.

Skoro temperatura w pomieszczeniach pracy biurowej sięga nawet powyżej 30oC, ewentualny wniosek pracowników o podjęcie działań o jej obniżenie – w świetle wymienionych regulacji prawnych – należy uznać za uzasadniony.

Wobec jednak braku szczegółowej regulacji prawnej, wybór sposobu realizacji obowiązku zapewnienia optymalnej temperatury w pomieszczeniach pracy przysługuje pracodawcy.

Źródło:  http://www.bhp.org.pl

Dla kogo napoje?

Pracodawca musi zapewnić nieodpłatnie pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych odpowiednie posiłki i napoje, jeżeli jest to niezbędne ze względów profilaktycznych (art. 232 Kodeksu pracy).

Rodzaje tych posiłków i napojów oraz wymagania, jakie powinny spełniać, a także przypadki i warunki ich wydawania, określają przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów (Dz.U. nr 60, poz. 279).

Niektóre regulacje związane z tą problematyką zostały zawarte również w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650 z późn. zm.).

Obowiązkiem pracodawcy jest też zapewnienie:

 • wody zdatnej do picia lub innych napojów - wszystkim pracownikom,
 • wody i innych napojów (np. wody mineralnej, herbaty, soków owocowych) - pracownikom zatrudnionym stale lub okresowo w warunkach szczególnie uciążliwych (§ 112 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy).

Więcej:   http://bhp.wip.pl/obowiazki-pracodawcy/dla-kogo-napoje

Odsiarczanie, odazotowanie, odpylanie - jak to działa?

Autor:  wnp.pl (TE) 

Redukcja emisji tlenków siarki i azotu, a także pyłów, to jedne z największych wyzwań stojących przed polskimi elektrowniami i elektrociepłowniami. O tym, jak działają poszczególne instalacje ochrony środowiska dla energetyki, można przeczytać w analizie przygotowanej dla portalu wnp.pl.

- Ochrona środowiska to nieodzowny element produkcji energii elektrycznej i cieplnej. W Polsce podstawowym paliwem jest węgiel zarówno kamienny jak i brunatny, którego spalanie wprowadza do atmosfery olbrzymie ilości zanieczyszczeń w postaci pyłów oraz gazów - tlenków siarki i azotu - napisał w analizie dla wnp.pl Gabriel Ligęska, kierownik sekcji energetyki i budownictwa TÜV Rheinland Polska.

- Ochrona powietrza przed tymi zanieczyszczeniami z równoczesnym spełnieniem unijnych norm emisji to jeden z kluczowych problemów przed rozwiązaniem, którego stają elektrownie i elektrociepłownie - podkreślił.

W energetyce zawodowej i przemysłowej podstawowymi instalacjami umożliwiającymi spełnienie tych wymagań są: instalacje odpylania, instalacje odsiarczania i instalacje odazotowania spalin.

Odpylanie spalin

W energetyce zawodowej podstawowym urządzeniem odpylającym dla kotłów opalanych pyłem węglowym jest elektrofiltr - rodzaj odpylacza, w którym usuwanie pyłu ze spalin odbywa się poprzez wykorzystanie siły elektrostatycznej działającej na cząstki tego pyłu.

- Współczesne konstrukcje elektrofiltrów charakteryzują się wysoką trwałością i dyspozycyjnością, uniwersalnością zastosowań oraz niskimi kosztami eksploatacyjnymi. Ich główną zaletą jest wysoka efektywność procesu odpylania pozwalającą uzyskać stężenie końcowe zapylenia za elektrofiltrem na poziomie znacznie poniżej 50 mg/Nm sześc. - wskazał Ligęska.

Alternatywą dla elektrofiltrów w niektórych rozwiązaniach technicznych i technologicznych są nowoczesne filtry workowe gdzie elementem odpylającym spaliny są worki filtrujące wykonane z wysokiej jakości włókniny filtracyjnej.

Więcej:  http://www.wnp.pl/wiadomosci

SPALANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH

- bankructwo wszystkich mitów

Darek Szwed   Piotr Rymarowicz

Spalanie odpadów komunalnych stanowi stosunkowo nową metodę ich utylizacji. Nowoczesne urządzenia do spalania odpadów pełnią dwie funkcje: redukują ilość (objętość) odpadów mających trafić na wysypisko oraz stanowią źródło energii elektrycznej i/lub cieplnej.

Spalarnia to jednocześnie urządzenie zamieniające stosunkowo małoagresywne odpady komunalne w prawie taką samą ilość znacznie groźniejszych popiołów, pyłów, ścieków i pozostałości z oczyszczania spalin.

 

Po wjeździe na teren spalarni, odpady są wyrzucane do zbiornika magazynowego o pojemności odpowiadającej ilości odpadów zbieranych w ciągu 48 godzin. Pozwala to na odbiór odpadów w przypadku planowanego lub nieplanowanego przestoju w spalarni. Ogromne żurawie chwytakowe załadowują odpady do komory spalania. Jest to szczególny rodzaj rusztu, na którym dochodzi do mieszania odpadów z powietrzem podczas przechodzenia śmieci przez komorę spalania. Proces ten ma na celu całkowite spalenie odpadów. Ruszty są różnie zaprojektowane, ale najczęściej instaluje się ruszty wykonujące ruchy posuwisto-zwrotne oraz ruszty wałkowe. W małych spalarniach stosuje się piece obrotowe. Skuteczność procesu spalania mierzy się poprzez ustalenie zawartości substancji palnych pozostałych w żużlu paleniskowym. Najczęściej poziom ten sięga 1-4%.

Spalanie jest uzależnione głównie od wartości kalorycznej odpadów, chociaż dla rozpalenia oraz utrzymania odpowiedniej temperatury czasami dodaje się do śmieci paliwa. Bojler i wymiennik ciepła są wykorzystywane do odzysku energii cieplnej z pieca. Energia zmagazynowana w parze wodnej lub przetworzona na energię elektryczną, zostaje przesłana do lokalnego systemu ciepłowniczego lub lokalnej sieci elektrycznej. Równocześnie jednak, przy odbieraniu ciepła, znacznie spada temperatura gazów spalinowych, co powoduje, że wzrasta ilość dioksyn i furanów w wyniku ich wtórnej syntezy. Jest to jeden z zasadniczych problemów na jaki napotykają konstruktorzy spalarni, gdyż nawet podniesienie temperatury spalania do 1200 ° C, czyli powyżej temperatury rozkładu dioksyn, nie gwarantuje ich nieobecności w gazach wylotowych.

Więcej:   http://www.zb.eco.pl/inne/spalarni/spala.htm

 

Zagrożenia pożarowe towarzyszące spalaniu i współspalaniu biomasy w energetyce

Autor:  Jarosław Zuwała

Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii jest ważnym elementem polityki ekologicznej zmierzającej do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń wpływających na zmianę klimatu. Współspalanie biomasy z paliwami konwencjonalnymi w istniejących obiektach energetycznych (elektrowniach, elektrociepłowniach, ciepłowniach) jest jedną z najpopularniejszych metod wytwarzania energii odnawialnej.

1. Wprowadzenie

Podejście do współspalania biomasy uległo na przestrzeni ostatnich kilku lat bardzo znaczącej zmianie; począwszy od traktowania tego procesu jako etapu wyłącznie przejściowego dla wypracowania bardziej zaawansowanych technologii wytwarzania energii odnawialnej; do praktycznego uznania tej technologii jako stanowiącej poważne (i praktycznie niemożliwe do zastąpienia przez inną technologię) źródło w strukturze wytwarzania energii odnawialnej w poszczególnych krajach Europy i świata. Niniejszy referat zawiera krótką charakterystykę biomasy jako paliwa dla celów energetycznych i wskazuje potencjalne zagrożenia pożarowe wynikające ze współspalania biomasy z konwencjonalnymi paliwami kopalnymi, a będące konsekwencją odmiennych właściwości tego paliwa i jego określonego zachowania się w trakcie składowania, transportu na terenie obiektu energetycznego oraz samego procesu spalania.

2. Definicja biomasy i jej charakterystyka jako paliwa

Obecnie w obowiązujących aktach prawnych istnieje kilka różniących się między sobą definicji biomasy. W Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dn. 20.12.2005 r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji, biomasa jest rozumiana jako:

 • produkty składające się w całości lub w części z substancji roślinnych pochodzących z rolnictwa lub leśnictwa spalane w celu odzyskania zawartej w nich energii, oraz następujące odpady:
  • roślinne z rolnictwa i leśnictwa,
  • roślinne z przemysłu przetwórstwa spożywczego, jeżeli odzyskuje się wytwarzaną energię cieplną,
  • włókniste roślinne z procesu produkcji pierwotnej masy celulozowej i z procesu produkcji papieru z masy, jeżeli odpady te są spalane w miejscu, w którym powstają a wytwarzana energia cieplna jest odzyskiwana,
  • korek,
  • drewna z wyjątkiem odpadów drewna zanieczyszczonego impregnatami i powłokami ochronnymi, które mogą zawierać związki chlorowcoorganiczne lub metale ciężkie oraz drewna pochodzącego z odpadów budowlanych lub rozbiórki.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 12.01.2006 r. w sprawie sposobu monitorowania wielkości emisji substancji objętych wspólnotowym systemem handlu uprawnieniami do emisji, określa, że czysta biomasa to "niekopalny materiał biologiczny ulegający biodegradacji, powstający z procesów życiowych roślin, zwierząt i mikroorganizmów". Szczegółowy wykaz materiałów uznawanych za czystą biomasę jest określony w części F załącznika nr 1 do tego rozporządzenia. Za czystą biomasę nie uznaje się frakcji torfowych oraz uwęglonych skamieniałości materiałów pochodzenia biomasowego. W Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 19.12.2005 r. [1] przyjęto definicję biomasy zgodnie z Dyrektywą 2001/77/EC z dnia 27.09.2001 dotyczącą wspierania produkcji na rynku zewnętrznym energii elektrycznej wytworzonej ze źródeł odnawialnych. Zgodnie z tym Rozporządzeniem biomasa to: "stałe lub ciekłe substancje pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, które ulegają biodegradacji, pochodzące z produktów, odpadów i pozostałości z produkcji rolnej oraz leśnej, a także z przemysłu przetwarzającego ich produkty, a także części pozostałych odpadów, które ulegają biodegradacji".Definicja ta jest obowiązująca w przypadku rozliczeń energii odnawialnej ze współspalania biomasy.

Więcej:  http://www.wnp.pl/artykuly
 

Mgła wodna ogranicza zapylenie w kopalniach

PAP - 18-01-2012

Nawet o 90 proc. można ograniczyć zapylenie w podziemnych wyrobiskach kopalń dzięki stosowaniu urządzeń, tworzących mgłę wodną. Nowe rozwiązanie zmniejsza zagrożenie wybuchem pyłu węglowego oraz ogranicza ryzyko pylicy płuc wśród górników.
W ubiegłym roku w kopalniach największej górniczej spółki - Kompanii Węglowej - zainstalowano sześć systemów Telesto, ograniczających zapylenie za pomocą mgły wodnej. System pod nazwą Lanca wodna działa m.in. w kopalniach Halemba-Wirek i Jankowice.


"To jedno z rozwiązań poprawiających warunki pracy oraz bezpieczeństwo. Stałe poszukiwanie i wdrażanie takich rozwiązań należy do naszych priorytetów" - powiedział w środę PAP rzecznik Kompanii Węglowej, Zbigniew Madej.
Spodziewane efekty takiego wdrożenia - oprócz poprawy warunków pracy - to także niższe koszty utrzymania maszyn w wyniku mniejszej częstotliwości remontów.
Dla górników najważniejsze jest jednak zmniejszenie ryzyka pylicy płuc. Specjaliści wyliczyli, że statystycznie górnicy trzynaście razy częściej zapadają na choroby zawodowe niż pracownicy innych gałęzi gospodarki. Najczęściej dotyka ich właśnie pylica, którą co roku wykrywa się u ponad 500 osób. To prawie 82 proc. wszystkich chorób zawodowych w górnictwie. Nadzór górniczy zapowiedział działania, które mają poprawić tę sytuację.

Więcej:  http://www.wnp.pl/wiadomosci

PIP: grożące wybuchem nieprawidłowości przy współspalaniu

11.01.2012r.

W ubiegłym roku Państwowa Inspekcja Pracy skontrolowała 20 elektrowni i elektrociepłowni współspalających biomasę z węglem kamiennym. Jak oceniła, świadomość zagrożeń pożarowych i wybuchowych rośnie. Mimo to, wykryto 157 nieprawidłowości.

Inspektorzy drugi rok z rzędu kontrolowali bezpieczeństwo współspalania biomasy z węglem, po tym jak w styczniu 2010 roku doszło do tragicznego wybuchu w Elektrowni Dolna Odra. Sprawdzane było dostosowania urządzeń technologicznych pracujących w ciągach nawęglania do pracy w strefach zagrożenia wybuchem i przygotowanie pracowników do eksploatacji tych urządzeń.

– W wyniku przeprowadzonych kontroli inspektorzy wydali 157 decyzji nakazowych, w tym 63 decyzje ustne. Ponadto wystosowano 15 wystąpień do pracodawców, zawierających 32 wnioski z zakresu ochrony przeciwwybuchowej w energetyce. W stosunku do jednej osoby zastosowano postępowanie mandatowe – informuje Maria Kacprzak-Rawa, rzeczniczka Głównego Inspektoratu Pracy.

Jak informuje GIP, kontrole przeprowadzone w 20 elektrowniach i elektrociepłowniach współspalających biomasę i węgiel kamienny wykazały nieprawidłowości przede wszystkim w zakresie dostosowania urządzeń elektrycznych do pracy w strefach zagrożenia wybuchem oraz w zakresie prawidłowego zabezpieczenia przed możliwością powstania i rozwoju wybuchu w ciągach nawęglania i zespołów młynowych. Ponadto stwierdzono nieprawidłowości w zakresie opracowywania i nowelizowania ocen ryzyka stwarzanego przez atmosfery wybuchowe oraz dokumentów zabezpieczenia stanowisk przed wybuchem.

Mimo tego inspektorzy ocenili, że w energetyce zawodowej poprawiła się świadomość zagrożeń, jakie towarzyszą współspalaniu biomasy i węgla w kotłach pyłowych. Ich zdaniem dokonano znaczącego postępu w zakresie organizacji prac związanych z usuwaniem pyłu zalegającego na ciągach i galeriach nawęglania.
Doceniono także zmiany w, należącym do PGE GiEK, Zespole Elektrowni Dolna Odra. – Zdecydowanie pozytywnie oceniamy postępy Dolnej Odry w zabezpieczeniu instalacji współspalającej biomasę. Widać duży postęp w samym rozumieniu zagrożeń. Szuka się tam tez różnorakich form zabezpieczeń – powiedział w rozmowie z CIRE Jacek Czech, nadinspektor Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach.

Przypomnijmy, że w styczniu 2010 roku w PGE Elektrowni Dolna Odra, w naciągu nawęglania jednego z bloków doszło do wybuchu mieszaniny pyłu węglowego i biomasy. W wyniku eksplozji zginął 39-letni pracownik zakładu a trzech innych zostało rannych, w tym jeden ciężko. Zniszczone zostały też trzy budynki na terenie obiektu. Po tym zdarzeniu Państwowa Inspekcja Pracy rozpoczęła szereg kontroli instalacji współspalających biomasę.

Pierwsze wizyty inspektorów wykazały szereg nieprawidłowości w wielu instalacjach na terenie całego kraju. Urzędnicy zwracali uwagę na brak odpowiednich zabezpieczeń przeciwpożarowych, na nieutrzymywanie procedur i niewystarczającą dbałość o zmywanie łatwopalnego pyłu z biomasy.

Przeprowadzone w ubiegłym roku kontrole nie wykazały natomiast żadnych nieprawidłowości w zakresie uprawnień kwalifikacyjnych pracowników prowadzących eksploatację urządzeń energetycznych. PIP nie miała także zastrzeżeń do odpowiedniego przeszkolenia pracowników obsługi ruchowej ciągów nawęglania i ruchu bloków energetycznych w zakresie bezpiecznego wykonywania prac w strefach zagrożenia wybuchem.
Bartłomiej Derski , CIRE.PL

Źródło:  //www.cire.pl