S T A T U T

Katowice, 2006 r.

Rozdział 1

CEL I CHARAKTER DZIAŁANIA ZWIĄZKU

Osoby i skonfederowane związki zawodowe tworzą Wolny Związek Zawodowy „Sierpień 80” – Konfederację, celem skutecznego realizowania oczekiwań świata pracy i gwarantowania ich interesów: pracowniczych, socjalnych i obywatelskich.

Związek jest apolityczny. Nie zmierza do przejęcia władzy i skutecznego jej sprawowania.

Związek współpracuje z partnerami społecznymi, instytucjami państwowymi i innymi organizacjami celem skutecznego realizowania interesów pracowniczych, obywatelskich i związkowych.

Związek tworzy Konfederację z innymi związkami zawodowymi, które wyrażą na to zgodę dla wspólnej realizacji celów statutowych.

Rozdział 2

NAZWA, TEREN DZIAŁANIA I SIEDZIBA

§ 1

Związek nazywa się: WOLNY ZWIĄZEK ZAWODOWY „SIERPIEŃ 80” – KONFEDERCJA. Związek może używać nazewnictwa lub skrótu nazwy:

1.      Wolny Związek Zawodowy „Sierpień 80”.

2.      WZZ „Sierpień 80”.

3.      WZZ „Sierpień 80” – Konfederacja.

4.      „Sierpień 80” – Konfederacja.

§ 2

1.      Związek działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej i zagranicą.

2.      Związek działa w oparciu o Ustawę o Związkach Zawodowych z dnia 23 maja 1991 r. i zapisy innych ustaw oraz praw przewidzianych dla związków zawodowych oraz w oparciu o międzynarodowe umowy i prawa pracownicze i związkowe ratyfikowane przez Polskę.

 

§ 3

Siedziba Komisji Krajowej Wolnego Związku Zawodowego „Sierpień 80” Konfederaci znajduje się w Katowicach.

Rozdział 3

CELE I ZASADY DZIAŁANIA

§ 4

Związek jest niezależny od administracji rządowej i samorządowej, od partii politycznych, od pracodawców i ich związków zawodowych oraz od innych organizacji.

§ 5

1. Związek zrzesza pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, mianowania    (a także spółdzielczej umowy o pracę), a w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych zatrudnionych na podstawie członkostwa (wyboru, powołania, mianowania) jak również uczniów przyzakładowych szkół zawodowych świadczących pracę na rzecz zakładu pracy lub pobierających naukę zawodu, osoby wykonujące pracę nakładczą, osoby wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej, a także osoby czerpiące środki utrzymania z pracy wykonywanej na innej podstawie prawnej niż stosunek pracy. Członkami Związku mogą być także bezrobotni, emeryci i renciści oraz osoby odbywające zastępczą służbę wojskową. Utrata zatrudnienia, a także powołanie do odbycia zasadniczej służby wojskowej nie oznaczają utraty członkostwa.

2. Związek może konfederować się także z innymi związkami zawodowymi, które legitymują się rejestracją w odnośnych sądach rejestrowych bez względu na zasięg działania i ich charakter. Zasady skonfederowania określa Komisja Krajowa Wolnego Związku Zawodowego „Sierpień 80” w odrębnej Umowie o Skonfederowaniu.

3. Osobom, które nie mają uprawnień do zrzeszania się w Związku, a które w sposób szczególny zasłużyły się dla Związku, Krajowy Zjazd Delegatów może nadać złotą odznakę i członkostwo honorowe Związku.      

4. W sytuacjach wyjątkowych Związek może udzielić pomocy i ochrony związkowej innym grupom społecznym, osobom i organizacjom jeżeli się o to zwrócą.

§ 6

            Celem WZZ „Sierpień 80” jest ochrona praw i interesów gospodarczych, socjalnych i kulturalnych pracowników oraz interesów członków Związku, ich rodzin, a w szczególności:

1)      ochrona interesów materialnych, socjalnych i kulturalnych,

2)      zabezpieczenie praw pracowniczych w zakresie wykonywanej pracy i wynagrodzenia, warunków socjalno – bytowych, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przed zanieczyszczeniami i degradacją środowiska pracy oraz środowiska naturalnego,

3)      podejmowanie starań o zgodność działań zakładu pracy i pracodawcy z interesami pracowników,

4)      umacnianie rodzimy oraz ochrona życia rodzinnego,

5)      szerzenie demokratyzmu i umacnianie koleżeńskiej solidarności w stosunkach wzajemnych,

6)      zapewnienie pracownikom warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych,

7)      wpływ na kształtowanie polityki gospodarczej i społecznej,

8)      kształtowanie aktywnej postawy w działaniach dla dobra Ojczyzny,

9)      podejmowanie działań na rzecz ochrony naturalnego środowiska człowieka,

10)   pogłębianie wiedzy członków Związku,

11)   ochrona pracowników przed utratą zatrudnienia i ochrona miejsc pracy,

12)   obrona suwerenności Rzeczpospolitej Polskiej,

13)   zwalczanie patologii społecznych i gospodarczych,

14)   wpływ na zarządzenie w zakładzie pracy zgodnie z interesami pracowników.

§ 7

            Związek realizuje swoje cele przez:

1)      reprezentowanie podległych jego pieczy interesów pracowniczych, zwłaszcza wobec organów administracji rządowej, samorządowej, gospodarczej, pracodawców, partii politycznych i innych jednostek,

2)      zawieranie, wypowiadanie i rozwiązywanie umów i innych porozumień związkowych, w tym układów zbiorowych pracy,

3)      wszczynanie i udział w postępowaniu administracyjnym, sądowym i innym na rzecz osób i instytucji potrzebujących pomocy,

4)      organizowanie i kierowanie akcjami protestacyjnymi, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach proklamowanie strajku,

5)      inicjowanie samopomocy członków Związku,

6)      podejmowanie starań o zapewnienie członkom i ich rodzinom wczasów pracowniczych, o zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych, miejsc w żłobkach i przedszkolach dla ich dzieci oraz odpowiedni udział w świadczeniach z funduszu socjalnego i innych funduszy zakładu pracy,

7)      przeciwdziałanie patologii społecznej,

8)      popieranie inicjatyw w zakresie usprawniania gospodarki, rozwoju kultury, nauki i postępu technicznego,

9)      prowadzenie działalności oświatowo-kulturalnej, tworzenie warunków do odpoczynku po pracy,

10)   ujawnianie nieprawidłowości w życiu społecznym, celem ich usuwania,

11)   sprawowanie kontroli nad warunkami bezpieczeństwa i higieny pracy, zapewnianie okresowej kontroli stanowisk pracy i zakazywanie swym członkom pracy na stanowiskach nie odpowiadających ustalonym warunkom,

12)   współdziałanie ze służbą zdrowia w celu ochrony zdrowia pracowników i ich rodzin,

13)   prowadzenie badań nad warunkami życia ogółu pracowników, w szczególności nad poziomem kosztów utrzymania i publikowanie wyników badań,

14)   rozwijanie działalności wydawniczej i prasowej,

15)   publiczne opiniowanie projektów i przepisów, dotyczących: interesów ludzi pracy, reprezentacji pracowniczych, uczestnictwa pracowników w zarządzaniu, ustawodawstwa socjalnego oraz kluczowych decyzji o podziale dochodu narodowego, kierunkach inwestycji, podziale funduszu spożycia społecznego, zaopatrzenia rynku, gospodarce  mieszkaniowej, kształtowaniu cen i płac oraz innych spraw istotnych dla ludzi pracy,

16)   udzielanie pomocy materialnej członkom Związku,

17)   powoływanie agend dla realizacji zadań statutowych,

18)   w szczególnie uzasadnionych przypadkach, za zgodą Komisji Krajowej prowadzenie działalności gospodarczej dla uzyskiwania środków przeznaczonych na realizację zadań statutowych lub prowadzenia akcji finansowej na rzecz członków związku,

19)   podejmowanie inicjatyw ustawodawczych i legislacyjnych celem realizacji zadań statutowych i interesów członków Związku,

20)   wspieranie środowisk i osób, które prezentują i realizują poglądy zgodne z celami statutowymi Związku.

§ 8

  1. Członkowie Związku zrzeszają się na zasadzie terytorialno-zawodowej co oznacza, że:

a)      Związek zrzesza członków wszystkich zawodów

b)      podstawową organizacją związkową jest organizacja zakładowa, zrzeszająca pracowników wszystkich zawodów, zatrudnionych w danym zakładzie pracy oraz emerytów i rencistów

c)      bezrobotni, emeryci i renciści a także inne osoby, które z różnych względów nie mogą zrzeszać się w macierzystych zakładach pracy i nie mogą tworzyć w nich organizacji związkowej organizują się w Koła Terenowe na zasadach określonych w uchwale Komisji Krajowej Wolnego Związku Zawodowego „Sierpień 80” – Konfederacji

d)      Zakładowa organizacja związkowa w miarę potrzeby tworzy niższe ogniwa, a w szczególności: organizacje wydziałowe (oddziałowe). Za zgodą władz nadrzędnych mogą być tworzone międzyzakładowe organizacje związkowe, do której mogą należeć również pracownicy zakładów w których nie istnieje organizacja związkowa WZZ „Sierpień 80”

e)      jednostką terytorialną Związku jest Region obejmujący swym zasięgiem teren co najmniej jednego województwa. Utworzenie Regionu oraz zmiana zasięgu jego działania wymaga Uchwały Komisji Krajowej. Region musi posiadać wpis w rejestrze Komisji Krajowej. O powstaniu Regionu decyduje w formie Uchwały Komisja Krajowa Wolnego Związku Zawodowego „Sierpień 80” wg kryteriów łącznej ilości członków w organizacjach zakładowych i łącznej liczby organizacji zakładowych z terenu danego województwa. W przypadku braku podstaw do powstania Regionu, statutowe obowiązki przewidziane dla Regionu wypełnia Komisja Krajowa Wolnego Związku Zawodowego „Sierpień 80” – Konfederacja.

f)        w ramach Związku mogą działać sekcje związkowe lub branżowe. Sekcje zawodowe obejmują pracowników, wykonujących jeden zawód lub kilka zawodów pokrewnych. O powołaniu sekcji decyduje w formie uchwały Komisja Krajowa Związku. Powołane przez Komisję Krajową sekcje związkowe i branżowe, zespoły branżowe i zawodowe – stanowią organy statutowe związku. Do działających przy Komisji Krajowej Sekcji, Komisji i Zespołów Problemowych oraz Branżowych stosuje się takie same zasady jak do Komisji Zakładowych Związku. Uprawnienia wynikające z art. 32 ust. 4 Ustawy o Związkach Zawodowych przysługują Komisji Krajowej.

  1. Związek może zawierać porozumienia o współdziałaniu z innymi związkami zawodowymi. Porozumienie takie wymaga zgody Komisji krajowej Związku.

§ 9

Władze związkowe wszystkich szczebli pochodzą z wyboru, a w szczególnych przypadkach, w oparciu o uchwałę o wyborze podejmowaną przez organ w skład którego ma wejść osoba wybierana, w trybie uchwały o kooptacji w miejsce wakatu. Wybór do Komisji Rewizyjnej wszystkich szczebli Związku w trybie uchwały o wyborze w trybie kooptacji dokonywany jest przez Komisję Zakładową, Komisję Krajową Związku WZZ „Sierpień 80” – Konfederacja.

§ 10

 

Wybory odbywają się na następujących zasadach:

1. Kandydatem może być wyłącznie osoba spełniająca następujące warunki:

a) będąca członkiem Związku

b) uprawniona do głosowania na zebraniu (Zjeździe)dokonującym wyboru

c) wyjątkiem od zasady określonej w § 10 pkt. 1 ”b” jest wybór uzupełniający do władz wszystkich szczebli w trakcie rwania kadencji władz

2. Nie ogranicza się liczby kandydatów.

3. Głosuje się na poszczególnych kandydatów.

4. Głosowanie jest tajne.

            a/ głosowanie jest ważne jeżeli w I terminie w zebrani uczestniczy 50 % plus jeden uprawnionych do udziału w zebraniu

            b/ w przypadku ogłoszenia II terminu głosowanie jest ważne bez względu na ilość osób uczestniczących w zebraniu

5. Przewodniczącego wybiera bezpośrednio Walne Zebranie organizacji danego szczebla.

6. Delegaci wybierani są na okres kadencji.

7. Odwołanie członka władz związkowych odbywa się na takich samych zasadach jak wybór z wyjątkiem przypadku jak w paragrafie 10 pkt. 9.

8. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Przewodniczący Związku lub Krajowa Komisja Rewizyjna WZZ „Sierpień 80” może wnioskować do Komisji Krajowej Związku o podjęcie uchwały o odwołanie osoby pochodzącej z wyboru każdego szczebla organizacyjnego Związku jeżeli jej postawa lub działania są sprzeczne z postanowieniami niniejszego Statutu lub uchwałami krajowych władz Związku

§ 11

Ogniwa Związku powstają z inicjatywy pracowników, którzy tworzą w tym celu Komitety Założycielskie. Powołanie ogniwa Związku musi być zgłoszone do Komisji Krajowej i uzyskać wpis do jej rejestru.

§ 12

 

            Struktury Zakładowe, Koła Terenowe, Komisje Międzyzakładowe, skonfederowane związki zawodowe dowolnego szczebla i zasięgu działania oraz Regiony muszą posiadać wpis do rejestru Komisji Krajowej Wolego Związku Zawodowego „Sierpień 80” – Konfederacja.

Rozdział 4

CZŁONKOWIE ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 13

Członkiem Związku jest osoba, która wypełniła deklarację członkowską i została przyjęta w skład Związku uchwałą właściwej instancji związkowej (Komisji Zakładowej, Międzyzakładowej, Koła Terenowego). Członek Związku ma prawo:

1.      Uczestniczyć w ogólnych zebraniach Związku.

2.      Wybierać i odwoływać członków władz Związku oraz być wybieranym do tych władz na zasadach określonych w Ordynacji Wyborczej Związku.

3.      Uczestniczyć w ustalaniu zaleceń dla wybranych delegatów.

4.      Korzystać z pomocy Związku w ochronie praw pracowniczych a w razie ich naruszenia przez zakład pracy, pracodawcę lub administrację państwową Związek zobowiązany jest do zastosowania dostępnych mu prawnych środków obrony, ze strajkiem włącznie. Związek może interweniować i udzielać pomocy w razie naruszenia innych praw członka Związku.

5.      Otrzymywać zasiłki z tytułu urodzenia dziecka i zgonu członka rodziny; w przypadku zgonu członka Związku, zasiłek otrzymuje rodzina.

6.      Otrzymywać  od Związku pomoc finansową w okresie pozostawania bez pracy na skutek działalności związkowej oraz w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych. Zakres i formy pomocy określają właściwe władze danego szczebla Związku.

7.      Korzystać z pomocy socjalnej Związku oraz urządzeń kulturalnych, sportowych i innych, będących w posiadaniu Związku na zasadach określonych przez odnośny organ Związku.

8.      Występować z wnioskami i postulatami do władz związkowych wszystkich szczebli.

9.      Być na bieżąco informowanym o decyzjach i innych działaniach Związku.

§ 14

Członek Związku jest zobowiązany:

1.      Przestrzegać Statutu i uchwał władz Związku.

2.      Regularnie płacić składki członkowskie w ustalonej wysokości. W sytuacjach szczególnie uzasadnionych Komisja Krajowa może zwolnic członka Związku z opłacania składki członkowskich.

3.      Brać udział w życiu związkowym.

4.      Solidarnie uczestniczyć w akcjach i działaniach podejmowanych przez Związek.

5.      Współdziałać w kształtowaniu właściwych stosunków współżycia między członkami załóg pracowniczych.

§ 15

Członek Związku nie może należeć do innego związku zawodowego za wyjątkiem związku skonfederowanego z Wolnym Związkiem Zawodowym „Sierpień 80” – Konfederacja o ile taką możliwość dopuszcza Umowa o skonfederowaniu.

§ 16

  1. Członkostwo w Związku nabywa się z chwilą przyjęcia deklaracji członkowskiej uchwałą właściwej Komisji Zakładowej (Wydziałowej, Koła Terenowego lub Międzyzakładowej). Od uchwały odmawiającej przyjęcia do Związku zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania organizacji zakładowej (Wydziałowej lub Koła Terenowego lub Międzyzakładowej) w terminie do 14 dni od daty powiadomienia o odmowie decyzji.
  2.  Członkostwo w Związku można nabyć poprzez wstąpienie zbiorowe. Odbywa się to poprzez przyjęcie prawomocnej uchwały uprawnionego organu Związku podejmującego decyzję o wstąpieniu w szeregi Wolnego Związku Zawodowego „Sierpień 80”  - Konfederacja.
  3. Członkostwo można również nabyć poprzez podjęcie przez uprawniony organ związku uchwały o skonfederowaniu z Wolnym Związkiem Zawodowym „Sierpień 80” o ile przewiduje to Umowa o Skonfederowaniu.

§ 17

  1. Członkostwo Związku ustaje na skutek:

a)      indywidualnego wystąpienia ze Związku,

b)      wykluczenia,

c)      zgonu,

d)      nie opłacania składek członkowskich przez okres trzech miesięcy.

  1. Członka, który uporczywie nie wykonuje obowiązków członkowskich lub postępuje w sposób nie licujący z godnością członka Związku, właściwa Komisja Zakładowa (Międzyzakładowa, Wydziałowa, Koło Terenowe) może ukarać udzieleniem nagany, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach pozbawieniem członkostwa. Zainteresowanemu służy prawo odwołania do Walnego Zebrania organizacji zakładowej (Międzyzakładowej, Wydziałowej, Kola Terenowego) w terminie do 14 dni od daty powiadomienia o podjętej decyzji. Po wyczerpaniu przez zainteresowanego tego trybu może odwołać się do Komisji Krajowej Wolnego Związku Zawodowego „Sierpień 80”. Postanowienie Komisji Krajowej wyczerpuje tryb dalszych odwołań. Odwołanie nie wstrzymuje wykonania decyzji.

a)      W szczególnie uzasadnionych przypadkach Krajowa Komisja Rewizyjna Związku może wnosić do Komisji Krajowej o podjęcie uchwały o odwołanie, zawieszenie lub wykluczenie z szeregów Związku członka lub instancję Związku niższego szczebla, która uporczywie narusza Statut lub inne postanowienia naczelnych władz Związku (np. Uchwał Krajowego Zjazdu Delegatów Wolnego Związku Zawodowego „Sierpień 80”).

  1. Od każdej decyzji organów Związku przysługuje zainteresowanemu prawo odwołania do wyższej instancji tego samego rodzaju.
  2. Zawieszenie działalności, lub skreślenie z rejestru ogniwa Związku skutkuje przejęciem obowiązków Statutowych odnośnej struktury przez instancję nadrzędną. Nadrzędna instancja może do wypełniania obowiązków Statutowych zawieszonego lub wykreślonego z rejestru organu Związku wybrać Zarząd Tymczasowy funkcjonujący do czasu przeprowadzenia wyborów do władz danego szczebla. Czas trwania zawieszenia określa Komisja Krajowa.

§ 18

Komisje Zakładowe, Międzyzakładowe, Koła Terenowe i związki skonfederowane prowadzą ewidencje członków i wydają legitymacje członkowskie. Skreślenie z odpowiedniego rejestru jest równoznaczne z utratą członkostwa i prawa do występowania posługiwania się imieniem Związku. Prawo do posługiwania się nazwą Związku i jego emblematami posiadają wyłącznie zarejestrowane w odnośnych rejestrach organy Związku.

Rozdział 5

WŁADZE ZWIĄZKU

§ 19

1. Władzami ogólnokrajowymi Związku są:

a)      Krajowy Zjazd Delegatów Wolnego Związku Zawodowego „Sierpień 80” – Konfederacja

b)      Komisja Krajowa Wolnego Związku Zawodowego „Sierpień 80” – Konfederacja

c)      Przewodniczący Związku

d)      Prezydium Komisji Krajowej Wolnego Związku Zawodowego „Sierpień 80” – Konfederacja

e)      Krajowa Komisja Rewizyjna Wolnego Związku Zawodowego „Sierpień 80” – Konfederacja

2. Kadencja wszystkich władz trwa 7 lat i jest liczona od Zjazdu Krajowego. W szczególnych przypadkach Krajowy Zjazd Delegatów na wniosek Komisji Krajowej może podjąć decyzję o przedłużeniu kadencji władz Związku.

§ 20

1. Do kompetencji Zjazdu Krajowego Delegatów Związku należy:

a)      uchwalanie zmian Statutu Organizacji Wyborczej

b)      uchwalanie programu ogólnego działania Związku

c)      ustalanie górnej i dolnej granicy składek członkowskich

d)      wybór Przewodniczącego Związku Wolnego Związku Zawodowego „Sierpień 80” – Konfederacji

e)      wybór członków Komisji Krajowej i Krajowej Komisji Rewizyjnej Wolnego Związku Zawodowego „Sierpień 80” – Konfederacja

f)        rozpatrywanie sprawozdań Komisji Krajowej i Krajowej Komisji Rewizyjnej

g)      nadawanie (a w szczególnie uzasadnionych przypadkach pozbawianie) honorowego członkostwa i złotej odznaki Związku

2. Sesje międzyzjazdowe delegatów zwołuje Komisja Krajowa Wolnego Związku Zawodowego na wniosek Przewodniczącego Wolnego Związku Zawodowego.

3. W Zjeździe biorą udział delegaci Związku wybrani na walnych zebraniach ogniw terytorialnych (Regiony), a w przypadku ich nie istnienia, delegaci wybrani podczas wyborów zakładowych, międzyzakładowych, kół terenowych i z ogniw Związków skonfederowanych z Konfederacją.

a)      Sposób ich wyboru oraz liczbę delegatów określa Krajowa Komisja Wyborcza Wolnego Związku Zawodowego „Sierpień 80” – Konfederacja zgodnie z postanowieniami Ordynacji Wyborczej Związku, proporcjonalnie do liczby członków z poszczególnych ogniw Związku przeprowadzających wybory delegatów na Zjazdy Regionalne i Krajowe oraz Zakładowe Zebrania Wyborcze.

4. Do ważności uchwał Zjazdu niezbędna jest obecność co najmniej polowy liczby delegatów.

5. Zjazd podejmuje uchwały zwykłą większością oddanych głosów. Przy uchwałach o zmianie Statutu i o likwidacji Związku obowiązuje bezwzględna większość głosów uprawnionych do udziału w Zjeździe Delegatów, na zasadach określonych w paragrafie 50.

6. Uchwały zapadają w głosowaniu jawnym. Na żądanie co najmniej 1/10 obecnych delegatów Przewodniczący Zjazdu zarządza tajne głosowanie.

§ 21

1. Komisja Krajowa Wolnego Związku Zawodowego „Sierpień 80” – Konfederacja jest władzą nadrzędną wobec Zarządów Regionów, Krajowej Komisji Wyborczej, sekcji branżowych, związków skonfederowanych i innych ogniw Związku za wyjątkiem Krajowej Komisji Rewizyjnej.

2. Do zakresu działania Komisji Krajowej Związku należy:

a)      reprezentowanie całego Związku wobec administracji państwowej, gospodarczej i samorządowej, a także innych organizacji i instytucji,

b)      określenie, koordynowanie i wyznaczanie działań dla wszelkich zarejestrowanych w Rejestrze Konfederacji instancji Związku,

c)      powoływanie sekcji branżowych i innych oraz ustalanie ich regulaminów wewnętrznych,

d)      zawieranie umów zbiorowych,

e)      podejmowanie decyzji o strajku o zasięgu ponadregionalnym lub branżowym,

f)        wybór członków Prezydium Komisji Krajowej za wyjątkiem Przewodniczącego Wolnego Związku Zawodowego „Sierpień 80”,

g)      wybór ze swojego składu Krajowej Komisji Wyborczej,

h)      zwoływanie nadzwyczajnych sesji Zjazdu Krajowego lub zebrań wyborczych wszystkich instancji Związku, zgodnie z paragrafem 20 pkt. 2 Statutu,

3. Liczbę członków Prezydium określa Komisja Krajowa. Członków Prezydium z propozycją funkcji składa Przewodniczący Związku na pierwszym po Zjeździe posiedzeniu Komisji Krajowej Wolnego Związku Zawodowego „Sierpień 80” – Konfederacja.

4. Pracami Komisji Krajowej i Prezydium kieruje Przewodniczący Związku.

5. W skład Komisji Krajowej wchodzą:

a)      Przewodniczący Wolnego Związku Zawodowego „Sierpień 80”

b)      osoby wybrane przez Zjazd Krajowy Delegatów

c)      osoby dokooptowane w trybie uchwały o przyjęciu w skład Komisji Krajowej, zaproponowane przez Przewodniczącego.

§ 22

1. Krajowa Komisja Rewizyjna kontroluje działalność finansową Komisji Krajowej oraz kontroluje zgodność jej działań ze Statutem i uchwałami Krajowego Zjazdu Delegatów. Z wszystkich przeprowadzonych kontroli sporządza protokół.

2. Członek Krajowej Komisji Rewizyjnej nie może pełnić innych funkcji związkowych na szczeblu krajowym. Nie dotyczy to sprawowania mandatu Delegata na Zjazd Krajowy.

3. Krajowa Komisja Rewizyjna jest uprawniona polecić dowolnej komisji rewizyjnej Związku podjęcie odpowiednich działań kontrolnych mieszczących się w jej kompetencjach oraz przekazania odpowiednich informacji i wyjaśnień.

4. Krajowa Komisja Rewizyjna jest uprawniona do kontroli w podobnym zakresie jak kontroluje Komisję Krajową, wszelkich struktur Związku po uzyskaniu zgody Komisji Krajowej.

5. Krajowa Komisja Rewizyjna może wnioskować do Komisji Krajowej o wykreślenie (lub zawieszenie)z rejestru Komisji Krajowej organizacji regionalnej, zakładowej, międzyzakładowej, koła terenowego lub Związku skonfederowanego uchylających się od przekazywania miesięcznej składki do Komisji Krajowej przez okres trzech miesięcy lub nie przestrzegającej postanowień Statutu i Uchwał właz Związku.

6. Krajowa Komisja Rewizyjna w razie stwierdzenia rażących odstępstw od Statutu Związku, bądź uporczywe niewykonywanie uchwał organów nadrzędnych Związku, może zawnioskować do Komisji Krajowej o zarządzenie przedterminowych wyborów do władz kontrolowanego ogniwa Związku.

§ 23

1. Władzami regionalnymi Związku są:

a)      Walne Zgromadzenie Delegatów

b)      Zarząd Regionów

c)      Prezydium Zarządu Regionu

d)      Regionalna Komisja Rewizyjna

§ 24

1. Do kompetencji Walnego Zebrania Delegatów Regionu należy:

a)      uchwalanie programu działania regionalnej organizacji Związku

b)      wybór Przewodniczącego i członków Zarządu oraz członków Komisji Rewizyjnej regionalnej organizacji Związku

c)      wybór Delegatów na Krajowy Zjazd Związku

d)      rozpatrywanie sprawozdań Zarządu Regionu Związku i Regionalnej Komisji Rewizyjnej oraz udzielanie im absolutorium

e)      ustalanie liczby członków Zarządu Regionu.

2. W Zebraniu Delegatów biorą udział delegaci organizacji związkowych wchodzących w skład regionu. Sposób ich wyboru oraz liczbę delegatów poszczególnych organizacji ustala Zarząd Regionu w porozumieniu z Krajową Komisją Wyborczą Wolego Związku Zawodowego proporcjonalnie do liczby członków w organizacjach zakładowych.

3. Do ważności uchwał Walnego Zebrania Delegatów niezbędna jest obecność co najmniej połowy Delegatów.

4. Walne Zebranie Delegatów podejmuje uchwały zwykłą większością głosów obecnych Delegatów.

5. Do podejmowania uchwał stosuje się postanowienia paragrafu 20 pkt. 6.

§ 25

1. Zarząd Regionu jest władzą nadrzędną wobec komisji zakładowych, międzyzakładowych i kół terenowych.

2. Do zakresu działania Zarządu Regionu należy:

a)      wybór zawnioskowanych przez Przewodniczącego Zarządu Regionu członków Prezydium, z wyjątkiem Przewodniczącego Zarządu Regionu,

b)      reprezentowanie organizacji regionalnej Związku wobec władz i organów administracji państwowej, samorządowej i gospodarczej a także innych organizacji i instytucji,

c)      ustalanie wytycznych do bieżącej działalności regionu,

d)      okresowa ocena prac Prezydium Zarządu Regionu,

e)      podejmowanie na wniosek Prezydium Zarządu Regionu decyzji o strajku,

f)        koordynowanie działań struktur z terenu regionu i czuwanie nad realizacją Uchwał, zaleceń i decyzji nadrzędnych instancji Związku.

§ 26

Do kompetencji Prezydium Zarządu należy:

1. Kierowanie bieżącą działalnością regionalnej organizacji Związku zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Delegatów i wytycznymi Zarządu i uchwałami Komisji Krajowej.

2. Dokonywanie czynności prawnych.

3. Podejmowanie na wniosek organizacji zakładowych decyzji w sprawie strajku oraz występowanie z wnioskami do Zarządu o podjęcie strajku w innych przypadkach.

4. Składanie sprawozdań Zarządowi Regionu z prac i posiedzeń Prezydium.

5. Przygotowywanie pracy Zarządu.

§ 27

1. Regionalna Komisja Rewizyjna kontroluje działalność finansową Zarządu i jego Prezydium oraz kontroluje zgodność ich działalności ze Statutem, uchwałami Zjazdu, uchwałami Komisji Krajowej oraz uchwałami Walnego Zebrania Delegatów.

2. Liczbę członków Komisji Rewizyjnej ustala Walne Zgromadzenie Delegatów.

3. Członek Regionalnej Komisji Rewizyjnej nie może pełnić innych funkcji związkowych na szczeblu regionalnym. Nie dotyczy to sprawowania mandatu na Walne Zebranie Delegatów i Zjazd Krajowy.

4. Na wniosek Zarządu Regionu, Regionalna Komisja Rewizyjna może badać działalność wskazanego ogniwa Związku. Do uprawnień Regionalnej Komisji Rewizyjnej stosuje się odpowiednio postanowienia paragrafu 22 pkt. 3,4,5,6; w porozumieniu uprawnień szczebla regionalnego.

§ 28

1. Władzami organizacji zakładowej są:

a)      Zakładowe Zebranie, a w przypadku gdy liczba członków wynosi ponad 200 osób – zakładowe Zebranie Delegatów. Obniżenie lub podwyższenie progu ilościowego odbywa się jedynie za zgodą krajowej Komisji Wyborczej,

b)      Komisja Zakładowa (Zarząd Zakładowy),

c)      Prezydium Komisji Zakładowej. Prezydium Komisji Zakładowej wybiera Komisja Zakładowa ze swego grona na wniosek Przewodniczącego,

d)      Zakładowa Komisja Rewizyjna.

2. Do kompetencji i funkcjonowania władz zakładowych stosuje się odpowiednio postanowienia Statutu dotyczące władz organizacji regionalnych Związku:

a)      Komisja Zakładowa ustala wewnętrzną strukturę organizacji zakładowej, do kompetencji Komisji Zakładowej należy również:

b)      współudział w opracowywaniu regulaminu pracy w zakładach pracy,

c)       podejmowanie uchwał co do przeznaczenia funduszu socjalnego i mieszkaniowego w zakresie, w jakim należy to w myśl obowiązujących przepisów do związków zawodowych,

d)      podejmowanie uchwał w przedmiocie zatrudnienia, awansowania, premiowania i nagradzania pracowników oraz rozwiązywania umów o pracę w zakresie w jakim przewidują to przepisy prawa pracy. W większych zakładach pracy (powyżej 50 pracowników) funkcje te wykonuje Komisja Wydziałowa (Oddziałowa) i Prezydium Komisji Zakładowej na podstawie uchwały Komisji Krajowej,

e)      kontrola działalności swych członków działających w reprezentacjach ogółu pracowników zakładu pracy i udzielanie im wiążących wytycznych.

3. Liczbę członków władz, o których mowa w ustępie 1 pkt. „a” i „d” ustala Zakładowe Zebranie Członków (Delegatów).

a)      Zakładowe Zebranie wyborcze członków Związku (Delegatów) podejmuje decyzję o nie obsadzaniu wszystkich miejsc we władzach Zakładowych Związku pozostawiając część miejsc nieobsadzonych (wakaty) z przeznaczeniem do uzupełnienia poprzez wybór w trakcie trwania kadencji podejmowanej przez Komisję Zakładową w uchwale o wyborze osób w skład Komisji Zakładowej, Zakładowej Komisji Rewizyjnej, Komisji Wyborczej (Oddziałowej), a w uzasadnionych przypadkach Pełnomocnika Komisji Zakładowej w wydziale (oddziale),

b)      Uchwała o wyborze w trybie kooptacji przez Komisję Zakładową podejmowana jest na wniosek Przewodniczącego komisji Zakładowej,

c)      Uchwałę o wyborze przez Komisję Zakładową podejmuje się zwykłą większością głosów, w głosowaniu tajnym,

d)      Osoba mająca podlegać wyborowi uczestniczy w posiedzeniu organu dokonującego wyboru, dokonuje prezentacji i udziela odpowiedzi na pytania,

e)      Komisja Zakładowa liczy nie mniej niż 11 członków a Prezydium Komisji Zakładowej nie mniej niż 3 osoby.

§ 29

Do władz organizacji Międzyzakładowych oraz Kół Terenowych, ich kompetencji i zakresu funkcjonowania stosuje się odpowiednio postanowienia odnoszące się do organizacji zakładowych.

§ 30

1. Kołem Terenowym i jego pracami kieruje Przewodniczący wybrany przez ogólne zebranie członków Koła Terenowego.

2. Przewodniczący Koła pełni funkcje opiniodawcze w sprawach Koła i jego członków.

3. Koło Terenowe może posiadać Zarząd Koła Terenowego o ile tak zdecyduje walne zebranie członków Koła.

4. W mniejszych zakładach pracy Przewodniczącym Kół, Komisji Wydziałowych (Oddziałowych) Komisja Zakładowa lub Międzyzakładowa może zlecić zrealizowanie spraw określonych w § 28 ust. 2 pkt. „c” i „d”.

Rozdział 6

SEKCJE ZAWODOWE, BRANŻOWE I INNE

§ 31

Sekcje zawodowe, branżowe i inne powoływane są uchwałą Komisji Krajowej Wolnego Związku Zawodowego „Sierpień 80” – Konfederacja.

§ 32

Strukturę oraz zasady powoływania i funkcjonowania sekcji zawodowych, branżowych i innych określają regulaminy wewnętrzne, uchwalane przez Komisję Krajową.

§ 33

Sekcje zawodowe, branżowe i inne przygotowują lub opiniują projekty zbiorowych układów pracy oraz wykonują inne zadania dotyczące zawodów i branż, zlecone przez władze Związku, względnie uzgodnione z tymi władzami. Komisja Krajowa może upoważnić sekcje do zawierania w jej imieniu zbiorowych układów pracy.

1. Na czele sekcji stoi Przewodniczący sekcji branżowej, wybierany przez Komisję Krajową na wniosek Przewodniczącego Związku.

2. W skład sekcji wchodzą przedstawiciele zakładów pracy wytypowani przez Komisje Zakładowe, Międzyzakładowe, Koła Terenowe lub ogniwa związków skonfederowanych, uprawnione do wytypowania swojego przedstawiciela w skład danej sekcji.

3. Członkostwo w sekcji zatwierdza Komisja Krajowa na wniosek zainteresowanej instancji Związkowej delegującej swojego przedstawiciela.

4. Członek sekcji korzysta z ochrony związkowej przewidzianej Ustawą o związkach zawodowych z 23 maja 1991 r. jak dla Przewodniczącego Komisji Zakładowej, Międzyzakładowej, Koła terenowego.

Rozdział 7

STRAJK

§ 34

Związek po wyczerpaniu innych form działania zgodnie z Ustawą o Związkach Zawodowych i Rozwiązywaniu Sporów Zbiorowych dnia 23 maja 1991 r. może podjąć akcję strajkową.

§ 35

1. Strajk może być strajkiem ostrzegawczym lub strajkiem właściwym:

a)      w przypadku gdy okoliczności na to zezwalają, strajk właściwy powinien być poprzedzony strajkiem ostrzegawczym,

b)      strajk właściwy trwa do chwili, gdy odpowiednie władze związkowe ogłoszą jego zakończenie.

2. Decyzje o podjęciu strajku o zasięgu ponadregionalnym lub branżowym podejmuje Komisja Krajowa lub sekcja branżowa posiadająca pełnomocnictwo Komisji Krajowej.

3. Zastosowanie represji w stosunku do władz Związku i uniemożliwianie im tą drogą podejmowania stosownych decyzji, upoważnia załogi zakładów pracy do podjęcia natychmiastowej akcji strajkowej.

Rozdział 8

ZASADY SKONFEDEROWANIA

§ 36

Związek może zawierać konfederacje z innymi związkami zawodowymi posiadającymi odrębny wpis do rejestru właściwego sadu rejestrowego. Celem skonfederowania może być skuteczniejsze realizowanie interesów związkowych, pracowniczych i socjalnych oraz postanowień niniejszego Statutu.

§ 37

 

Decyzję o skonfederowaniu podejmuje Komisja Krajowa Wolnego Związku Zawodowego „Sierpień 80” – Konfederacja w trybie uchwały, na wniosek związku występującego o skonfederowanie się z WZZ „Sierpień 80”. Uchwała określa warunki zawarcia umowy o skonfederowaniu. Umowa określa:

1. zasady przynależności członków związku występującego o skonfederowanie,

2. sposób realizacji uchwał władz Wolnego Związku Zawodowego „Sierpień 80” i postanowień niniejszego Statutu,

3. zasady reprezentowania interesów i praw członków związku występującego o skonfederowanie z Wolnym Związkiem Zawodowym „Sierpień 80” – Konfederacja,

4. zasady dysponowania majątkiem wnoszonym przez związek występujący o skonfederowanie z Wolnym Związkiem Zawodowym „Sierpień 80” – Konfederacja,

5. czas i sposób dostosowania struktur organizacyjnych związku występującego o skonfederowanie do zasad przewidzianych niniejszym Statutem i Uchwałami Zjazdu Krajowego WZZ „Sierpień 80”,

6. inne uzgodnienia.

§ 38

Wniosek do Komisji Krajowej WZZ „Sierpień 80” o skonfederowanie w imieniu zainteresowanego związku składa Przewodniczący Związku, po jego uprzednim zaopiniowaniu przez Prezydium Komisji Krajowej. W przypadku przyjęcia wniosku, umowę o skonfederowaniu w imieniu Komisji Krajowej zawiera Przewodniczący Komisji Krajowej Wolnego Związku Zawodowego „Sierpień 80” lub upełnomocniona przez niego osoba.

 

Rozdział 9

 

OŚRODEK PRAC SPOŁECZNO – ZAWODOWWYCH,

FUNDACJE I WYDAWNICWTWA

 

 

 

§ 39

1. W ramach Związku mogą działać ośrodki prac społeczno – zawodowych, prowadzące badania nad warunkami życia i pracy, jak również kosztami utrzymania ogółu pracowników oraz przygotowujący ekspertyzy w zakresie polityki społeczno – gospodarczej dla potrzeb Związku.

2. Strukturę ośrodka, jego funkcjonowanie określa Prezydium Komisji Krajowej Związku.

3. Organizacje Regionalne Związku mogą powoływać podobne ośrodki, zajmujące się problematyką regionu, zawodów i branż po uzyskaniu zgody Komisji Krajowej.

§ 40

Do realizowania określonych celów Związek może powołać fundację, której zasady funkcjonowania określa Komisja Krajowa Wolnego Związku Zawodowego „Sierpień 80”.

§ 41

Związek może dysponować własnymi środkami przekazu informacji. O ich statusie i powołaniu decydują władze związkowe odpowiednich szczebli.

Rozdział 10

FUNDUSZE I MAJĄTEK ZWIĄZKU

§ 42

1. Majątek Związku stanowią  nieruchomości, ruchomości, prawa, gotówka i papiery wartościowe.

2. Fundusze Związku tworzone są z:

a)      składek członkowskich,

b)      darowizn, zapisów i dotacji,

c)      dochodów z majątku Związku oraz prowadzonej za zgodą Komisji Krajowej Związku działalności gospodarczej,

d)      dochodów z imprez kulturalnych, sportowych itp.

§ 43

Fundusze przeznaczone są na finansowanie działalności organizacyjnej, socjalnej i kulturalno – oświatowej Związku oraz jego działalność statutową.

§ 44

1. Wysokość składek członkowskich oraz zasady podziału kwot uzyskanych z tych składek między organizacje zakładowe (Międzyzakładowe, Wydziałowe i Koła Terenowe) Uchwala Krajowy Zjazd Delegatów lub Komisja Krajowa na podstawie delegacji udzielonej przez Zjazd.

2. Uchwały wszystkich instancji Związku o darowiźnie, jeżeli przekraczają 10 % łącznej wartości majątku winny uzyskać akceptację instancji zwierzchnej Związku.

3. Krajowy Zjazd Delegatów ustala równocześnie zasady finansowania świadczeń socjalnych (zasiłki statutowe, zapomogi). Krajowy Zjazd Delegatów może udzielić delegacji w tej sprawie stosownym strukturom Związku

§ 45

Zobowiązania materialne zaciąga w imieniu odnośnej instytucji Związku Przewodniczący lub osoba przez niego upełnomocniona.

Rozdział 11

POSTANOWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE I KOŃCOWE

§ 46

1. Związek i jego instancje reprezentuje Przewodniczący Wolnego Związku Zawodowego „Sierpień 80” lub upełnomocniony przez niego przedstawiciel; dotyczy to także występowania przed organami państwa, samorządu terytorialnego i innymi organizacjami.

2. W uzasadnionych przypadkach, wobec braku Zarządu Regionu, Przewodniczący WZZ „Sierpień 80”, na wniosek zainteresowanych organizacji zakładowych Związku z danego terenu udziela stałego pełnomocnictwa osobie będącej Pełnomocnikiem Komisji Krajowej na określonym terytorium lub w dużych jednostkach gospodarczych (Wielozakładowe spółki i Holdingi).

a)      Pełnomocnik koordynuje prace poszczególnych Komisji Zakładowych, Kół Terenowych w zakresie ustalonym przez Przewodniczącego Związku.

b)      Pełnomocnikiem Komisji Krajowej może być osoba nie będąca członkiem krajowym władz Związku.

c)      Pełnomocnictwo może mieć charakter czasowy, stały i być udzielone dla realizacji wybranej sprawy.

d)      Pełnomocnikowi przysługuje ochrona prawna przewidziana dla członka zakładowych i Krajowych władz Związku.

3. Komisje Zakładowe, Międzyzakładowe, Koła Terenowe, reprezentują Przewodniczący tych struktur, lub ich zastępcy, a w szczególnych przypadkach osoby posiadające stosowne pełnomocnictwo danego przewodniczącego.

§ 47

1. Wolny Związek Zawodowy „Sierpień 80” reprezentowany jest przez Komisję Krajową, Przewodniczącego Związku, Zarządy Regionów, Komisje Zakładowe, Komisje Międzyzakładowe, Koła terenowe, oraz działające przy Komisji Krajowej Zespoły Branżowe i Problemowe.

2. Wolny Związek Zawodowy „Sierpień 80”, Komisja Krajowa, Zarządy Regionów, Komisje Zakładowe i Międzyzakładowe oraz Koła Terenowe posiadają osobowość prawną.

§ 48

1. Komisja Krajowa lub jej Prezydium może zlecić przeprowadzenie kontroli przez Krajową Komisję Rewizyjną wskazanego Regionu lub Komisji Zakładowej (Międzyzakładowej, Wydziałowej lub Koła Terenowego).

2. Zarząd Regionu lub jego Prezydium może zlecić Regionalnej Komisji Rewizyjnej przeprowadzenie kontroli wskazanej Komisji Zakładowej (Międzyzakładowej, Wydziałowej lub Koła Terenowego).

§ 49

Komisja Zakładowa Związku nabywa osobowość prawną z chwilą podjęcia uchwały o wpisaniu do Rejestru Komisji Krajowej. Osobowość prawna ustaje w momencie podjęcia uchwały o skreśleniu z Rejestru.

§ 50

            Od decyzji o skreśleniu z Rejestru zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania od Zjazdu Krajowego Związku, w terminie 14 dni od daty powiadomienia o decyzji.

§ 51

            Odwołanie od decyzji o skreśleniu z Rejestru Komisji Krajowej lub odwołania i wykluczenia z szeregów WZZ „Sierpień 80” nie wstrzymują wykonania decyzji.

§ 52

            Skreślenie z rejestru oznacza, że majątek związku wykluczonej instancji przechodzi na własność właściwego Zarządu Regionu lub Komisji Krajowej Wolnego Związku Zawodowego „Sierpień 80”.

a)      Zasady zadysponowania majątkiem określa Komisja Krajowa

§ 53

1. O rozwiązaniu Związku lub zawieszeniu jego działalności może zadecydować jedynie Zjazd krajowy na wniosek Komisji Krajowej lub Krajowej Komisji Rewizyjnej, w trybie uchwały. Uchwała jest prawomocna, jeżeli w Zjeździe uczestnicz co najmniej połowa uprawnionych Delegatów plus jeden i zapadła większością 2/3 głosów uprawnionych do głosowania.

2. W przypadku podjęcia uchwały o likwidacji Związku lub zawieszeniu jego działalności, Zjazd określa sposób zadysponowania majątkiem.

§ 54

            Rozwiązanie Związku na obszarze Regionu następuje jak w § 52 z tym, że uchwała musi uzyskać akceptację Komisji Krajowej. Majątek stanowiący własność Regionu, który uległ likwidacji przechodzi na własność Komisji Krajowej. Komisja Krajowa może wyznaczyć likwidatora, przejmującego majątek takiego Regionu.

1. Komisja Krajowa może rozwiązać Region jeżeli łączna ilość członków w organizacjach Zakładowych, Międzyzakładowych i Kołach Terenowych jest niższa niż przewiduje to uchwała Komisji Krajowej określająca minimum ilościowe dla powstania Regionu.

2. Komisja Krajowa może rozwiązać Region, który łamie postanowienia Statutu Związku lub nie realizuje uchwał nadrzędnych władz Związku.

3. Komisje Zakładowe, Międzyzakładowe i Koła Terenowe nie tracą wpisu do Rejestru Komisji Krajowej z chwilą ustania istnienia Regionu.

§ 55

            Postanowienia niniejszego Statutu nie mogą być interpretowane w sposób powodujący powstanie sprzeczności między Statutem a obowiązującym prawem. W razie wątpliwości, wykładni dokonuje Krajowa Komisja Rewizyjna.

§ 56

            Protokoły zebrań, listy członków Związku i uczestników akcji podejmowanych przez Związek stanowią własność Związku i są wewnętrznymi dokumentami Związku.

1. Dokumentacja finansowa i majątkowa Związku stanowi dokumenty wewnętrzne Związku i może być objętą tajemnicą służbową w zakresie przewidzianym prawem.

2. Dokumentacja wewnętrzna Związku musi być ujawniona Komisji Rewizyjnej właściwego szczebla i instancji zwierzchniej Związku lub po konsultacji z władzami nadrzędnymi organowi uprawnionemu (sąd, prokuratura).

§ 57

            Członek Związku z chwilą wystąpienia, wydalenia lub wykreślenia z Rejestru Związku traci prawa roszczenia do ewentualnie wniesionego, podarowanego lub wypracowanego na rzecz Związku majątku.

§ 58

            Każdej instancji Związku służy prawo odwołania od decyzji jej dotyczącej do Komisji Krajowej w terminie do 14 dni od dnia przekazania informacji o jej podjęciu. Odwołania te rozpatruje Prezydium Komisji Krajowej.

§ 59

            Integralną częścią Statutu jest przyjęta przez Krajowy Zjazd Delegatów Ordynacja Wyborcza.

 

            Zmiany do Statutu zostały przyjęte na III Krajowym Zjeździe Delegatów WZZ „Sierpień 80” – Konfederacja w dniu 22 czerwca 2001 w Knurowie.